Orderstatus

Voer de volgende gegevens in a.u.b.

Request was not correct!
Om je beter van dienst te zijn maakt Canvasland.nl gebruik van cookies. Verberg deze melding
Helaas ligt door een storing ons bestelproces eruit. Wij raden aan tijdelijk uw bestelling te plaatsen via onze mail klantenservice@canvasland.nl.
Prijsgarantie

5 jaar garantie op al uw
online aankopen

Geen zorgen over het product. Uw aankopen zijn beschermd.

Overige bepalingen

Schades

Canvasland.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is ontstaan omdat Canvasland.nl is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens. Canvasland.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt. Canvasland.nl is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaan nadat koper de producten in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren. Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk en gemotiveerd aan Canvasland.nl te melden.

Garantie

Canvasland.nl staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren. Indien het product een materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel of vervanging van het product. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. De te vervangen en/of te herstellen goederen moeten daartoe franco aan Canvasland.nl worden gezonden. Canvasland.nl wordt daarvan eigenaar. Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing. Het aankoopbewijs (orderbevestiging) geldt als garantiebewijs. Canvasland.nl heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren.

Reclamaties

De koper is gehouden binnen bekwame tijd na levering te onderzoeken of Canvasland.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Canvasland.nl er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk, indien de koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. Een reclamatie wordt door Canvasland.nl slechts in behandeling genomen, indien de koper het aankoopbewijs (orderbevestiging) en de gebrekkige zaak aan Canvasland.nl heeft overhandigd dan wel geretourneerd. De presentatie van Canvasland.nl geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de koper het bepaalde in lid1 in acht heeft genomen.

Toepasbaar recht

Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Canvasland.nl worden bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Arnhem.
Eenvoudig bestellen
Geen software, -
gewoon het gemak
van uw browser
Canvasland: de hoogste kwaliteit
Spoed: Express-delivery
Vandaag besteld,
overmorgen geleverd
Onze Tevredenheidsgarantie
Bij een fout geen gezeur,
we printen hem opnieuw!
Schrijf u in voor de nieuwsbrief!
Betaalmogelijkheden
Veilig verzonden in kunstverpakking
De verzending is
in de beste handen
Dit zegt de pers
"Prachtig resultaat met,
heldere kleuren en glans"
-Clipboard