Orderstatus

Voer de volgende gegevens in a.u.b.

Request was not correct!
Om je beter van dienst te zijn maakt Canvasland.nl gebruik van cookies. Verberg deze melding
Helaas ligt door een storing ons bestelproces eruit. Wij raden aan tijdelijk uw bestelling te plaatsen via onze mail klantenservice@canvasland.nl.
Prijsgarantie

5 jaar garantie op al uw
online aankopen

Geen zorgen over het product. Uw aankopen zijn beschermd.

Leveringen

Levering en leveringstermijnen

De koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Canvasland.nl te leveren producten. De koper zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren producten weigert in ontvangst te nemen. De tarieven van Canvasland.nl zijn gebaseerd op levering uitsluitend in Nederland. Koper dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven aan Canvasland.nl. Schade die Canvasland.nl lijdt ten gevolge van het doorgeven van een fout adres door koper aan Canvasland.nl komt volledig voor rekening en risico van koper. Koper ontvangt bestelling met bekwame spoed. Een door Canvasland.nl opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering zal Canvasland.nl in overleg treden met koper over de gewijzigde leveringstermijn. De binding van Canvasland.nl aan een vooraf expliciet overeengekomen fatale termijn vervalt indien de koper daarna wijzigingen in de opdracht aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging Canvasland.nl in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door Canvasland.nl aangegeven leveringstermijn. Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden. Het risico van verlies of beschadiging van de door Canvasland.nl te leveren producten gaat op koper over op het moment dat deze producten feitelijk aan koper worden geleverd en in de macht van koper of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht. Canvasland.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of vervolgschade die koper zou kunnen leiden als gevolg van een te late levering.

Eigendomsvoorbehoud

Iedere levering van goederen door Canvasland.nl aan de koper geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de koper al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze overeenkomst is gehouden, daarbij inbegrepen vorderingen van Canvasland.nl wegens tekortschieten van de koper in de nakoming van onderhavige overeenkomst. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom door Canvasland.nl is voorbehouden. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhevig artikel, is Canvasland.nl gerechtigd de goederen voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De koper verleent Canvasland.nl hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de koper in gebruik zijde ruimte te (doen) betreden. Alle met de terugname verbandhoudende kosten komen voor rekening van de koper. De onder eigendomsbehoud geleverde zaken kunnen door de koper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, vorderingen van derden. De risico's ter zake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op koper over.

Overmacht

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal Canvasland.nl dit de koper zo snel als mogelijk bevestigen, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn. Canvasland.nl kan in geval van overmacht, na overleg met de koper, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. In geval de opschorting van levering meer dan 30 werkdagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd per aangetekend schrijven aan Canvasland.nl mede te delen de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van Canvasland.nl jegens de koper bestaat. Tekortkomingen van Canvasland.nl in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet of de overeenkomst. Als overmacht en/of crediteurverzuim worden beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke omstandigheden:
•	Te late of kwalitatief onacceptabele levering van materiaal (digitale foto, afbeelding) van koper.
•	Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveranciers.
•	Gedeeltelijke of gehele stagnatie of storing in het productieapparaat, of werkstakingen of uitsluitingen, in het bedrijf of in dat waarvan
goederen of grondstoffen en producten worden betrokken. • rellen of andere ongeregeldheden die een tijdige levering op grond van de overeenkomst hinderen.
De bovengenoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Canvasland.nl toe te rekenen en geven de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Emballage

Noodzakelijke emballage is bij de prijs inbegrepen en wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Canvasland.nl. Schade aan verpakking wordt niet gezien als productschade en Canvasland.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de verpakking door transport.

Transport

Vervoer van af te leveren goederen geschiedt voor rekening en risico van Canvasland.nl, tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van Canvasland.nl door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden. Indien het product / de goederen beschadigd raakt / raken tijdens het transport vanaf Canvasland.nl naar koper is de aansprakelijkheid van Canvasland.nl beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/of diens verzekeraar wordt vergoed.

Eigendomsrechten

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Canvasland.nl geleverde artikelen rusten, dient koper geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Canvasland.nl garandeert niet dat de geleverde artikelen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Eenvoudig bestellen
Geen software, -
gewoon het gemak
van uw browser
Canvasland: de hoogste kwaliteit
Spoed: Express-delivery
Vandaag besteld,
overmorgen geleverd
Onze Tevredenheidsgarantie
Bij een fout geen gezeur,
we printen hem opnieuw!
Schrijf u in voor de nieuwsbrief!
Betaalmogelijkheden
Veilig verzonden in kunstverpakking
De verzending is
in de beste handen
Dit zegt de pers
"Prachtig resultaat met,
heldere kleuren en glans"
-Clipboard