Orderstatus

Voer de volgende gegevens in a.u.b.

Request was not correct!
Om je beter van dienst te zijn maakt Canvasland.nl gebruik van cookies. Verberg deze melding
Helaas ligt door een storing ons bestelproces eruit. Wij raden aan tijdelijk uw bestelling te plaatsen via onze mail klantenservice@canvasland.nl.
Prijsgarantie

5 jaar garantie op al uw
online aankopen

Geen zorgen over het product. Uw aankopen zijn beschermd.

Diensten

Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen worden gedaan in euro's en inclusief BTW, emballage en verzendkosten en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. De door Canvasland.nl gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Een overeenkomst komt pas tot stand als Canvasland.nl uw bestelling heeft geaccepteerd. Canvasland.nl heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen vijf (5) werkdagen bericht over. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten. Canvasland.nl heeft het recht om ten alle tijden haar prijzen aan te passen.

Bestellingen / communicatie

Canvasland.nl is niet aansprakelijk voor het niet compleet begrijpen van teksten, beschadigingen, vertragingen of niet correct overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen koper en Canvasland.nl, dan wel tussen Canvasland.nl en derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Canvasland.nl. Canvasland.nl staat niet garant voor een juiste of stabiele werking van de opmaakeditor, dan wel enig ander deel van de website of bestelformulier(en). Hoewel de werking en content in de website en opmaakeditor met de grootste zorg is samengesteld kunnen geen rechten worden ontleend aan foutieve informatie en/of prijzen, tenzij Canvasland.nl een opzettelijke rol kan worden toegerekend. Canvasland.nl tracht het meest innovatieve platform voor het online bestellen van canvas panelen te worden en besteed veel tijd aan nieuwe ontwikkelingen en trends. Om deze positie te behouden is Canvasland.nl gemachtigd om updates uit te voeren ter bevordering van de werking van de opmaakeditor, dan wel aanpassingen op visueel gebied. Canvasland.nl hecht geen waarde aan versienummers en is niet verplicht de huidige versie van de opmaakeditor zichtbaar weer te geven. Werkzaamheden aan de website dan wel aan de opmaakeditor zullen met voorkeur worden uitgevoerd tijdens de minst drukke periodes op de website, e.e.a. ter beoordeling van Canvasland.nl. Werkzaamheden zullen stapsgewijs worden uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk wordt geacht, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd totdat het gewenste resultaat is behaald. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website dan wel het bestelformulier en/of opmaakeditor heeft geen enkel recht voor koper tot gevolg.

Persoonsgegevens

Canvasland.nl garandeerd dat alle informatie betreffende koper die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk is en blijft en draagt er zorg voor dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt. Canvasland.nl is niet gerechtigd de informatie die door koper ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze is verkregen. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Canvasland.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Canvasland.nl vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling. Canvasland.nl mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden. Onverminderd de overige aan Canvasland.nl toekomende rechten, heeft Canvasland.nl in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mede te delen.

Prijzen en betalingen.

De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling door koper dient te geschieden binnen 3 dagen na orderdatum en op de door Canvasland.nl in de orderbevestiging aangegeven wijze in de daar aangegeven valuta. De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling door de koper, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, is de koper van rechtswege in verzuim. Canvasland.nl is gerechtigd om, indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de leveringen op te schorten ofwel te ontbinden, zelfs indien een fatale leverings- termijn is overeengekomen. Canvasland.nl is in dat geval door deze te late levering niet in verzuim. Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Canvasland.nl bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd. Als Canvasland.nl zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn. Canvasland.nl behoudt zich het recht de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. De opdracht wordt in productie genomen indien aan de betalingstermijn van 14 dagen is voldaan. Canvasland.nl hanteert drie betaalmogelijkheden:
•	Bank/giro overschrijving: onder vermelding van het ordernummer. Zodra het bedrag is bijgeschreven, wordt de order uitgevoerd.
•	Betaling per iDeal.
•	Eenmalige machtiging.
De koper bepaalt zelf op welke manier hij wenst te betalen. In verband met het toegenomen aantal pogingen tot fraude, controleert Canvasland.nl de adresgegevens van de orders zeer scherp. Deze controle kan eventueel leiden tot vertraging. De koper dient er dus op toe te zien dat de juiste gegevens worden aangeleverd teneinde vertraging te voorkomen.

Aanlevering te verwerken foto/digitale informatie

Koper verklaart zich bekend met het productieproces ter vervaardiging van het product. Koper kan geen productkwaliteit aansprakelijkheid doen gelden die voortkomt uit het gebruik en/of de toepassing van de aangeleverde informatie. Het uitvoeren van de opdracht door Canvasland.nl kan met zich meebrengen dat er werken in de zin van de Auteurswet of andere rechten van intellectuele eigendommen verveelvoudigd dan wel openbaar worden gebruikt. Openbaarmaking, verveelvoudiging en of gebruik van dergelijke werken (bijvoorbeeld foto's, schilderijen, tekeningen, beeldmerken) mogen slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende. Koper staat er uitdrukkelijk voor in dat hij of zij bevoegd is om Canvasland.nl opdracht te geven een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging te laten vervaardigen en vrijwaart Canvasland.nl ter zake volledig. Canvasland.nl verklaart naar beste kunnen het materiaal te gebruiken voor haar productie, zonder enige garantieverplichting. Koper aanvaardt dat door de productiemethode van Canvasland.nl de eigenschappen van het te verveelvoudigen materiaal kunnen wijzigen, zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave.
Eenvoudig bestellen
Geen software, -
gewoon het gemak
van uw browser
Canvasland: de hoogste kwaliteit
Spoed: Express-delivery
Vandaag besteld,
overmorgen geleverd
Onze Tevredenheidsgarantie
Bij een fout geen gezeur,
we printen hem opnieuw!
Schrijf u in voor de nieuwsbrief!
Betaalmogelijkheden
Veilig verzonden in kunstverpakking
De verzending is
in de beste handen
Dit zegt de pers
"Prachtig resultaat met,
heldere kleuren en glans"
-Clipboard