Orderstatus

Voer de volgende gegevens in a.u.b.

Request was not correct!
Om je beter van dienst te zijn maakt Canvasland.nl gebruik van cookies. Verberg deze melding
Helaas ligt door een storing ons bestelproces eruit. Wij raden aan tijdelijk uw bestelling te plaatsen via onze mail klantenservice@canvasland.nl.
Prijsgarantie

5 jaar garantie op al uw
online aankopen

Geen zorgen over het product. Uw aankopen zijn beschermd.

Algemene bepalingen

Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder verkoper: Canvasland.nl gevestigd aan het Hazeland 31-33, 6931 KA te Westervoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 53803078. Canvasland.nl is een onderdeel van Dynn B.V.

Koper: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die aan Canvasland.nl opdracht heeft/hebben verstrekt tot het vervaardigen van een afbeelding op canvas van een door koper te overhandigen afbeelding. Bescheiden: alle door koper aan Canvasland.nl ter beschikking gestelde zaken, waaronder gegevens, gegevensdragers en foto's, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Canvasland.nl vervaardigde gegevensdragers, materiaal en foto's.

Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en Canvasland.nl tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van goederen door Canvasland.nl ten behoeve van koper, conform hetgeen is overeengekomen.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Canvasland.nl en de koper gesloten overeenkomsten. Canvasland.nl sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (Leverings)voorwaarden van de koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aanvullingen op de afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Canvasland.nl zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.
De koper aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van Canvasland.nl op de juiste wijze aan de koper bekend zijn gemaakt. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Canvasland.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53803078 en zullen door Canvasland.nl op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen. Zie http://www.canvasland.nl/. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze door Canvasland.nl zijn schriftelijk vastgelegd. Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedwongen ten behoeve van Canvasland.nl, gelden ook ten behoeve van eventueel door Canvasland.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Wijzigingen

Canvasland.nl is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Canvasland.nl zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper kenbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. Op lopende overeenkomsten blijven die algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst van kracht waren.
Eenvoudig bestellen
Geen software, -
gewoon het gemak
van uw browser
Canvasland: de hoogste kwaliteit
Spoed: Express-delivery
Vandaag besteld,
overmorgen geleverd
Onze Tevredenheidsgarantie
Bij een fout geen gezeur,
we printen hem opnieuw!
Schrijf u in voor de nieuwsbrief!
Betaalmogelijkheden
Veilig verzonden in kunstverpakking
De verzending is
in de beste handen
Dit zegt de pers
"Prachtig resultaat met,
heldere kleuren en glans"
-Clipboard